GDCD 10 Bài 6: Khuynh hướng phát triển của sự vật & hiện tượng

Lý thuyếtTrắc nghiệmBT SGK FAQ

Trong xã hội tư bản chủ nghĩa: Gia cấp tư sản mâu thuẫn với giai cấp vô sản. Để giải quyết mâu thuẫn thì một cuộc chiến tranh xảy ra. Đã làm xã hội mới ra đời xã hội chủ nghĩa. Sự vật mới ra đời thay thế sự vật cũ thì khuynh hướng của sự vật đó là gì. Vậy để hiểu rõ hơn khuynh hướng vận động, phát triển của sự vật hiện tượng mời các em học sinh tìm hiểu bài học: Bài 6: Khuynh hướng phát triển của sự vật và hiện tượng

Tóm tắt bài

1. Phủ định biện chứng và phủ định siêu hình

 • Phủ định là xoá bỏ sự tồn tại của sự vật, hiện tượng nào đó.

a. Phủ định siêu hình

 • Là sự phủ định do sự can thiệp, sự tác động từ bên ngoài, cản trở hoặc xoá bỏ sự tồn tại và phát triển tự nhiên của sự vật.

b. Phủ định biện chứng

 • Khái niệm: Là sự phủ định diễn ra do sự phát triển của bản thân sự vật và hiện tượng, có kế thừa những yếu tố tích cực của sự vật và hiện tượng cũ để phát triển sự vật hiện tượng mới.
 • Đặc điểm của phủ định.
 • Tính khách quan: mang tính tất yếu, tức là cái vốn có của sự vật hiện tượng.
 • Nó mang tính khách quan vì tự thân nó phủ định.
 • Mang tính kế thừa: sự vật hiện tượng mới ra đời từ sự vật hiện tượng cũ có kế thừa chọn lọc những yếu tố tích cự và loại bỏ yếu tố tiêu cực, lỗi thời và tính kế thừa cũng là tất yếu khách quan.

2. Khuynh hướng phát triển của sự vật và hiện tượng

a. Phủ định của phủ định

                 Phủ định lần 1                    Phủ định lần 2

                                  Phủ định của phủ định

 • Ví dụ:

Quả trứng  →  con gà  →  quả trứng → con gà

             (1)              (2)               (3)

Chiếm hữu nô lệ  →  Xã hội phong kiến  → Tư bản chủ nghĩa  →  Xã hội chủ nghĩa

                      (1)                             (2)                        (3)

b. Khuynh hướng phát triển của sự vật và hiện tượng

 • Là vận động đi lên, cái mới ra đời, kế thừa và thay thế cái cũ nhưng ở trình độ ngày càng cao hơn, hoàn thiện hơn.

3. Bài học

 • Biết nhận thức cái mới, ủng hộ cái mới
 • Tôn trọng quá khứ, tránh bảo thủ, phủ định sạch trơn, cản trở sự tiến bộ.

Lời kết

Qua bài học này các em cần nắm được:

 • Phủ định biện chứng và phủ định siêu hình
 • Khuynh hướng phát triển của sự vật và hiện tượng

Ngoài ra, các em hãy tham khảo cách Giải bài tập GDCD 10 Bài 6 ở cuối bài học và tham gia làm Trắc nghiệm GDCD 10 Bài 6 có 10 câu hỏi để cũng cố kiến thức đã học.

Các em có thể tham khảo bài học tiếp theo: Bài 7: Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức

Được đề xuất cho bạn