ON
ADMICRO

Trắc nghiệm Địa lý 9 Bài 44 Thực hành Phân tích mối quan hệ giữa các thành phần tự nhiên. Vẽ và phân tích biểu đồ cơ cấu kinh tế của địa phương

VDO.AI

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. 2.504,57mm
  • B. 1.504,57mm
  • C. 2.004,57mm
  • D. 2.500,50mm
  • A. Đông sang Tây
  • B. Tây sang Đông
  • C. Tây Bắc- Đông Nam
  • D. Đông Bắc - Tây Nam
   
   
  • A. Tháng 1 đến tháng 7
  • B. Tháng 7 đến tháng 11
  • C. Tháng 8 đến tháng 12
  • D. Tháng 7 đến tháng 10
  • A. Giảm 2,59
  • B. Tăng 2,59
  • C. Ổn định
  • D. Tăng 1,6
  • A. Sự biến động thị trường trong nước và xuất khẩu, nhất
  • B. Chuyển đổi cơ cấu các ngành kinh tế chưa thích ứng kịp với tốc tăng trưởng kinh tế của vùng và cả nước.
  • C. Dịch vụ luôn chiếm trên 50 % tỷ trọng GDP trong cơ cấu kinh tế địa phương.
  • D. A, B, C đúng
 

 

AMBIENT
1=>1