Trắc nghiệm Địa lý 7 Bài 44 Kinh tế Trung và Nam Mĩ

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1:

  Trong tổng dân số Trung và Nam Mĩ các đại điền chủ chiếm bao nhiêu % dân số?

  • A. Gần 20%
  • B. Gần 15%
  • C. Gần 5%
  • D. Gần 10%
 • Câu 2:

  Năng xuất các đại điền trang thấp do: 

  • A. Sản xuất theo lối quang canh
  • B. Sản xuất theo lối chuyên canh
  • C. Thiếu lao động canh tác
  • D. Đất đai kém màu mỡ, dễ bạc màu
 • Câu 3:

  Các công ti tư bản của Hoa Kì và Anh mua những vùng đất rộng lớn ở Trung và Nam Mĩ chủ yếu không phải để: 

  • A. Thành lập các khu nghĩ dưỡng
  • B. Lập đồn điền trồng trọt
  • C. Xây dựng cơ sở chế biến nông sản xuất khẩu
  • D. Chăn nuôi
 • Câu 4:

  Quốc gia nào ở Trung và Nam Mĩ đã tiến hành thành công cuộc cải cách ruộng đất

  • A. Vê-nê-xu-ê-la
  • B. Ac-hen-ti-na
  • C. Bra-xin
  • D. Cu-ba
 • Câu 5:

  Ngành trồng trọt ở nhiều nước Trung và Nam Mĩ mang tính chất độc canh do: 

  • A. Điều kiện khí hậu
  • B. Chính sách của nhà nước
  • C. Lệ thuộc nước ngoài 
  • D. Tập quán ăn uống

Được đề xuất cho bạn