Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 6 Thực hành Tranzito

Bài tập trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 6 về Thực hành Tranzito online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

Câu hỏi trắc nghiệm (6 câu):

  • A. Một lớp tiếp giáp P – N, có hai cực là: anôt (A) và catôt (K).
  • B. Ba lớp tiếp giáp P – N, có ba cực là: anôt (A), catôt (K) và điều khiển (G)
  • C. Hai lớp tiếp giáp P – N, có ba cực là: bazơ (B), colectơ (C) và emitơ (E)
  • D. Ba lớp tiếp giáp P – N, có ba cực là: bazơ (B), colectơ (C) và emitơ (E)
  • A. Các cực bazơ (B), emitơ (E) được phân cực ngược và điện áp UCE > 0 (với UCE là điện áp giữa hai cực colectơ (C), emitơ (E))
  • B. Các cực bazơ (B), emitơ (E) được phân cực ngược và điện áp UCE < 0 (với UCE là điện áp giữa hai cực colectơ (C), emitơ (E))
  • C. Các cực bazơ (B), emitơ (E) được phân cực thuận và điện áp UCE > 0 (với UCE là điện áp giữa hai cực colectơ (C), emitơ (E))
  • D. Các cực bazơ (B), emitơ (E) được phân cực thuận và điện áp UCE < 0 (với UCE là điện áp giữa hai cực colectơ (C), emitơ (E))
  • A. Tranzito PNP và Tranzito NPN
  • B. Tranzito PPN và Tranzito NNP
  • C. Tranzito PNN và Tranzito NPP
  • D. Tranzito PPP và Tranzito NNN
  • A. Tranzito loại NPN
  • B. Tranzito loại PNP
  • C. Tranzito loại NNP
  • D. Tranzito loại PPN
  • A. Tranzito loại NPN
  • B. Tranzito loại PNP
  • C. Tranzito loại NNP
  • D. Tranzito loại PPN
  • A. Cho dòng điện đi từ cực C sang cực E
  • B. Cho dòng điện đi từ cực E sang cực C
  • C. Cho dòng điện đi từ cực B sang cực C
  • D. Cho dòng điện đi từ cực B sang cực E