ADMICRO
VIDEO
 • Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

  Câu hỏi:

  We managed to get to school in time despite the heavy rain.

  • A. earlier than a particular moment
  • B. as long as expected
  • C. later than expected
  • D. early enough to do something

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 26772

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi học kì 2 Tiếng Anh lớp 12

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF