AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Viết các phương trình hóa học thể hiện sơ đồ sau (ghi rõ điều kiện nếu có)
  MnO2 → Cl2 → HCl → NaCl → AgCl

  Lời giải tham khảo:

  MnO2 + 4HCl → MnCl2 + 2H2O + Cl2
  Cl2 + H2 → 2HCl
  2HCl + 2Na → 2NaCl + H2
  NaCl + AgNO3 → NaNO3 + AgCl

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>