AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho 11,56 gam hỗn hợp A gồm 3 muối FeCl3, BaBr2, KCl tác dụng với 440 ml dung dịch AgNO3 0,5M thu được dung dịch D và kết tủa B. Lọc kết tủa B, cho 0,15 mol bột Fe vào dung dịch D thu được chất rắn F và dung dịch E. Cho F vào dung dịch HCl loãng dư tạo ra 2,128 lít H2 (đktc) và còn phần chất không tan. Cho dung dịch KOH dư vào dung dịch E thu được kết tủa, nung kết tủa trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 6,8 gam chất rắn. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.
  1. Lập luận để viết các phương trình phản ứng xảy ra.
  2. Tính khối lượng kết tủa B.

  Lời giải tham khảo:

  1, Vì F tác dụng với HCl dư còn phần không tan ⇒ D có AgNO3 dư

  FeCl3 + 3AgNO3 → 3AgCl + Fe(NO3)3

  BaBr2 + 2AgNO3 →  2AgBr +Ba(NO3)2

  KCl + AgNO3 → KNO3 + AgCl

  B: AgBr, AgCl. 

  D: AgNO3 dư, Fe(NO3)3, Ba(NO3)2, KNO3.

  Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag

  Fe + 2Fe(NO3)3 → 3Fe(NO3)2

  Chất không tan là Ag và Fe dư, dung dịch E gồm Fe(NO3)2, Ba(NO3)2, KNO3, Ba(NO3)2, KNO3.

  Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

  Fe(NO3)2 + 2NaOH → Fe(OH)2 +2NaNO3

  4Fe(OH)2 + O2 → 2Fe2O3 + 4H2O.

  2, Gọi số mol mỗi chất FeCl3, BaBr2, KCl lần lượt là a, b,c.

  Vì cho Fe có phản ứng với dung dịch D

  nFe ban đầu thêm vào = 0,15 mol nFe trong F = 0,095 nFe phản ứng với Ag+ vàFe3+ = 0,055 mol.
  ⇒ nAgNO3 dư trong D = 0,055.2-a ⇒ nAgNO3 phản ứng với X= 0,22- (0,055.2-a)

  162,5a + 297b + 74,5c = 11,56 (1)

  3a + 2b + c = 0,22- (0,055*2-a) (2)

  6,8 gam chất rắn sau cùng gồm Fe2O3 (a+0,055)/2 mol

  160*(a+0,055)/2 = 6,8 (3)

  a = 0,03;   b = 0,02;  c = 0,01

  ⇒ B gồm 0,1 mol AgCl; 0,04 mol AgBr.

  Vậy mB = 21,87 gam

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>