YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Trường hợp nào sau đây khi phản ứng kết thúc còn thu được kết tủa:

  • A. Cho NH3 dư vào dung dịch CuCl2  
  • B. Cho NaOH dư vào dung dịch AlCl3
  • C. Cho CO2 dư vào dung dịch NaAlO2 
  • D. Cho HCl dư vào dung dịch Ca(HCO3)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Cho CO2 dư vào dung dịch NaAlO2  → sau phản ứng thu được kết tủa

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>