• Câu hỏi:

  Trong quá trình giảm phân của 2 tế bào sinh tinh ở cơ thể có kiểu gen AB//ab đều xảy ra hoán vị giữa alen B và b. Cho biết không có đột biến xảy ra, tính theo lí thuyết, số loại giao tử và tỉ lệ từng loại giao tử được tạo ra từ quá trình giảm phân của 2 tế bào trên là 

  • A. 4 loại với tỉ lệ phụ thuộc vào tần số hoán vị gen
  • B. 2 loại với tỉ lệ 1 : 1
  • C.

   2 loại với tỉ lệ phụ thuộc vào tần số hoán vị gen 

  • D.  4 loại với tỉ lệ 1 : 1 : 1 : 1

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC