AMBIENT
UREKA
 • Câu hỏi:

  Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, câu lệnh nào sau đây là khai báo hằng?

  • A. Const max = 50;
  • B. Const max := 50;
  • C. Const integer max = 50;
  • D. Const max  50;

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Const max = 50;

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 8164

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF