AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trên bóng đèn dây tóc Đ1 có ghi 220V-100W, Trên bóng đèn dây tóc Đ2 có ghi 220V-75W. Mắc hai đèn trên đây nối tiếp với nhau rồi mắc đoạn mạch này vào hiệu điện thế 220V. Tính công suất điện của đoạn mạch nối tiếp này, cho rằng điện trở của mỗi đèn khi đó bằng 50% điện trở của đèn đó khi sáng bình thường.

  • A. 86,8W
  • B. 33,3W
  • C. 66,7W
  • D. 85W

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Điện trở tương đương của toàn mạch nối tiêp:

  R = R1 + R2 = 484 + 645,3 = 1129,3Ω

  Cường độ dòng điện qua mạch:

  \(\begin{array}{l}
  I = \frac{U}{R} = \frac{{220}}{{1129,3}} \approx 0,195{\rm{A}}\\
   \Rightarrow I = {I_1} = {I_2} = 0,195{\rm{A}}
  \end{array}\)

  Hiệu điện thế giữa hai đầu đèn Đ1 và Đ2:

  U1 = I.R1 = 0,195.484 = 94,38V

  U2 = I.R2 = 0,195.645,3 = 125,83V

  Công suất của đoạn mạch: 

  \(\begin{array}{l}
  {\wp _1} = \frac{{U_1^2}}{{{R_1}}} = \frac{{94,{{38}^2}}}{{\frac{{484}}{2}}} = 36,8W\\
  {\wp _2} = \frac{{U_2^2}}{{{R_2}}} = \frac{{125,{{83}^2}}}{{645,3}} = 49W
  \end{array}\)

  =36,8+49=86,8W

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>