AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tính độ dài hai cạnh góc vuông, biết rằng tăng mỗi cạnh lên \(3(cm)\) thì diện tích sẽ tăng lên \(36(cm^2)\). Và nếu giảm một cạnh đi \(2(cm)\) một cạnh đi \(4(cm)\) thì diện tích sẽ giảm \(26(cm^2)\).

  • A. \((5;7)\)
  • B. \((8;16)\)
  • C. \((12;9)\)
  • D. \((15;18)\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

   

  Gọi hai cạnh góc vuông là \(a,b(a,b\epsilon \mathbb{R}^+)\)

  Theo đề, diện tích tam giác vuông đó là \(S=\frac{1}{2}ab\)

  Ta có:\(\left\{\begin{matrix} \frac{1}{2}(a+3)(b+3)=\frac{ab}{2}+36\\ \frac{1}{2}(a-4)(b-2)=\frac{ab}{2}-26 \end{matrix}\right.\)

  \(\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} a+b=21\\ 2a+4b=60 \end{matrix}\right.\)

  Ta tính được: \(a=12,b=9\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>