• Câu hỏi:

  Tìm số nguyên tử trong 1 g khí \(CO_{2}\) . Cho NA = \(6,023.10^{23}mol^{-1}\); O = 15,999; C = 12,011.

  • A. \(4,11.10^{22}\) hạt. 
  • B. \(4,11.10^{24}\) hạt. 
  • C. \(4,11.10^{23}\) hạt. 
  • D. \(2,05.10^{22}\) hạt. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ta có: 

  • Số hạt nhân nguyên tử có trong 1g hạt nhân \(CO_{2}\) là: 

  • \(N=\frac{m}{A}.N_A=\frac{1}{44}.6,023.10^{23}=1,37.10^{22}\) hạt.

  • Số nguyên tử \(O_2\) là: \(N_0=2N=2,57.10^{22}\) hạt.

  • Số nguyên tử Cacbon là: \(N_C=N=1,37.10^{22}\)  hạt.

  • Số  nguyên tử có trong 1g khí \(CO_{2}\) là:  \(N_t=N_C+N_0=4,11.10^{22}\) hạt.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC