• Câu hỏi:

  Tìm hệ số của x7 trong khai triển thành đa thức của (2 - 3x)2n , biết n là số nguyên dương thỏa mãn: \(C_{2n + 1}^1 + C_{2n + 1}^3 + C_{2n + 1}^5 + ... + C_{2n + 1}^{2n + 1} = 1024\)

  • A. 2099529
  • B. -2099520
  • C. -2099529
  • D.

   2099520

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

CÂU HỎI KHÁC

Được đề xuất cho bạn