• Câu hỏi:

  Tìm hai số biết tổng của chúng là 8 và tích của chúng là 15

  • A. \((-3;-5);(-5;-3)\)
  • B. \((-2;-6);(-6;-2)\)
  • C. \((3;5);(5;3)\)
  • D. \((2;6);(6;2)\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Gọi hai số đó là a và b.

  Theo đề ta có: \(\left\{\begin{matrix} ab=15\\ a+b=8 \end{matrix}\right.\)\(\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} a(8-a)=15\\ b=8-a \end{matrix}\right.\)\(\Rightarrow a^2-8a+15=0\)

  \(a=5\Rightarrow b=3; a=3\Rightarrow b=5\)

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC