AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thời gian giải xong một bài toán (tính bằng phút) của mỗi học sinh lớp 7 được ghi lại ở bảng sau:

  10

  13

  15

  10

  13

  15

  17

  17

  15

  13

  15

  17

  15

  17

  10

  17

  17

  15

  13

  15

  a. Dấu hiệu ở đây là gì?

  b. Lập bảng “tần số” và tìm mốt của  dấu hiệu

  c. Tính số trung bình cộng 

  d. Vẽ biểu đồ đoạn thẳng bảng “tần số”

  Lời giải tham khảo:

  a) Dấu hiệu ở đây là thời gian làm một bài toán của mỗi học sinh

  b) Bảng “tần số”

  Giá trị (x)

  10

  13

  15

  17

   

  Tần số (n)

  3

  4

  7

  6

  N = 20

  c) Tính số trung bình cộng

  \(\begin{array}{l}
  \overline X  = \frac{{10 \cdot 3 + 13 \cdot 4 + 15 \cdot 7 + 17 \cdot 6}}{{20}} = \frac{{289}}{{20}} = 14,45\\
  {M_0} = 15
  \end{array}\)

  d) Vẽ biểu đồ đoạn thẳng:

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>