YOMEDIA
NONE
 • Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) O PPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions. 

  Câu hỏi:

  There has been  insufficient  rainfall over the past two years, and farmers are having troub le.  

  • A.  adequate  
  • B. unsatisfactory 
  • C.  proper  
  • D. dominant 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 74608

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON