ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Theo dõi sự thay đổi thành phần kiểu gen qua 4 thế hệ liên tiếp của một quần thể, người ta thu được kết quả ở bảng sau:

  Thế hệ

  Tỉ lệ kiểu gen

  F1

  0,49AA : 0.42Aa : 0.09aa

  F2

  0.30AA : 0,40Aa : 0,З0аа

  F3

  0,25AA : 0,50Aa : 0.25aa

  F4

  0,25AA : 0.50Aa : 0,25aa

  Cấu trúc di truyền của quần thể nói trên bị thay đổi bởi tác động của các nhân tố tiến hóa nào sau đây? 

  • A. Giao phối không ngẫu nhiên.            
  • B. Chọn lọc tự nhiên.
  • C. Đột biến.                  
  • D. Các yếu tố ngẫu nhiên.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Nhận thấy từ thé hệ F1 sang thế hệ F2 có sự thay đổi mạnh mẽ về thành phần kiểu gen của quần thể không theo 1 hướng xác định:

  AA : giảm 0,49 → 0,3

  Aa : giảm 0,42 → 0,4

  aa ; tăng 0,09 → 0,3

  Đây thường là kết quả tác động của các yếu tố ngẫu nhiên lên quần thể

  Đáp án D

  B sai, mặc dù là kiểu hình trội (A-) giảm, kiểu hình lặn aa tăng nhưng không thể kết luận là chọn lọc loại bỏ kiểu hình trội được vì sự thay đổi này chỉ xảy ra ở 1 thế hệ, không đồng đều giữa 2 kiểu gen AA và Aa

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 32044

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON