YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Thế năng là năng lượng tiềm ẩn, là đại lượng đặc trưng cho kha năng sinh công. Thế năng được tiềm ấn dưới các dạng nào sau dây?

  I. Có ở các liên kết hóa học trong các hợp chất hừu cơ.

  II. Có ở các phán ứng thế trong tế bào.

  III. Có được do sự chênh lệch nồng độ H+ ở trong và ngoài màng.

  IV. Có được do sự chênh lệch điện tích ở hai bên màng tế bào. 

  • A. I, II.
  • B. I, III, IV. 
  • C. I, II, III.     
  • D. II, III, IV.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Thế năng: là trạng thái tiềm ẩn của năng lượng (nước hay vật nặng ở một độ cao nhât định, năng lượng các liên kêt hoá học trong các họp chât hừu cơ, chênh lệch các điện tích ngược dấu ờ hai bên màng...).

RANDOM

Mã câu hỏi: 139871

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1