ADMICRO
VIDEO
 • Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions. 

  Câu hỏi:

  The appeal was rejected by the committee, despite the fact that it had been signed by over 5,000 people.

  • A. application
  • B. petition
  • C. permit
  • D. form

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Kiến thức: Từ vựng, từ đồng nghĩa

  Giải thích:

  appeal (n): đơn phúc thẩm, đơn xin (một yêu cầu chính thức cho một tòa án về một quyết định được thay đổi)

   application (n): (luật) việc có hiệu lực một nguyên tắc

  petition (n): (luật) đơn thỉnh cầu ((một văn kiện) chính thức yêu cầu một tòa án thực hiện một hành động cụ thể)

  permit (n): giấy phép

   form (n): mẫu đơn

   => appeal = petition

  Tạm dịch: Đơn phúc thẩm đã bị Ủy ban bác bỏ, mặc dù thực tế là nó đã được ký bởi hơn 5.000 người. 

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 30087

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF