AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tần số lớn nhất trong chùm tia Rơnghen là fmax =  5.1018Hz. Coi động năng đầu của e rời  catôt không đáng kể. Động năng của electron đập vào đối catốt là: 

  • A. 3,3125.10-15J         
  • B.  4.10-15J     
  • C. 6,25.10-15J      
  • D. 8,25.10-15J

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>