ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sự chuyển biến về tính chất xã hội Việt Nam sau cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất so với trước là từ xã hội phong kiến sang xã hội

  • A. thuộc địa, phong kiến
  • B. thuộc địa nửa phong kiến
  • C. tư bản chủ nghĩa
  • D. nửa thuộc địa nửa phong kiến

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Phương pháp: phân tích, đánh giá

  Cách giải:

  Chế độ thuộc địa nửa phong kiến là chế độ mà ở đó tồn tại đan xen cả hình thái xã hội tư bản chủ nghĩa, khi ở đó có sự phát triển kinh tế tư bản, có giai cấp tư sản, công nhân và có sự tồn tại (không mất đi) của hình thái xã hội phong kiến khi giai cấp phong kiến, địa chủ vẫn còn nắm quyền thống trị (dù chỉ là hình thức) và bóc lột nông dân. Điển hình là xã hội Việt Nam sau cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 29576

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG - Lịch sử

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF