AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Rượu etylic tác dụng được với dãy hóa chất là:

  • A. KOH; Na; CH3COOH; O2
  • B. Na; K; CH3COOH; O2.
  • C. C2H4; Na; CH3COOH; O2.
  • D. Ca(OH)2; K; CH3COOH; O2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Rượu etylic không tác dụng với bazơ như KOH, Ca(OH)2 ⇒ Loại A, D

  Rượu etylic không tác dụng với C2H4 ⇒ Loại C

  Chọn đáp án B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>