AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ở những loài sinh sản hữu tính, cơ chế nào sau đây giúp duy trì bộ NST lưỡng bội của loài?

  • A. Nguyên phân
  • B. Giảm phân
  • C. Thụ tinh
  • D. Nguyên phân, giảm phân và thụ tinh

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>