RANDOM
 • Câu hỏi:

  Có 5 tế bào sinh dục sơ khai cái của một loài (2n=14) , nguyên phân 4 lần tạo ra các tế bào con. Các tế bào con này chuyển sang giai đoạn chín thực hiện giảm phân để tạo thành trứng.

  a.Tính số tế bào con và tổng số NST trong các tế bào con sinh ra từ quá trình nguyên phân?

  b. Tính số trứng và tổng số NST trong các trứng được tạo thành sau giảm phân?

  Lời giải tham khảo:

  - Số tế bào con= 5 x 24 = 80.

  - Số NST trong các tế bào con sinh ra = 80 x 14 = 1120 NST

  - Số trứng được tạo thành sau giảm phân = 80 trứng

  - Tổng số NST trong các trứng được tạo thành sau giảm phân = 80 x7= 560 NST

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>