AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ở điều kiện thích hợp, hai chất phản ứng với nhau tạo thành metyl fomat là

  • A. HCOOH và NaOH. 
  • B. HCOOH và C2H5NH2.
  • C. HCOOH và CH3OH. 
  • D. CH3COONa và CH3OH.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>