YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Nung nóng một hỗn hợp gồm Al và 16 gam Fe2O3 (trong điều kiện không có không khí) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp rắn X. Cho X tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch NaOH 1M sinh ra 3,36 lít H2 (đktc). Giá trị của V là

  • A. 300 
  • B. 200. 
  • C. 150. 
  • D. 100.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Vì phản ứng hoàn toàn tạo chất rắn + HCl → Khí H2 ⇒ Al dư.

  ⇒ Quy đổi hỗm hợp \(\left\{ \begin{array}{l} Al\\ F{e_2}{O_3}:0,1 \end{array} \right. \to \left\{ \begin{array}{l} A{l_{du}}:a\\ A{l_2}{O_3}:0,1\\ Fe:0,2 \end{array} \right.\)

  BTNT (Fe) ⇒ nFe = 2nFe2O3 = 0,2 mol

  BTNT (O) ⇒ nAl2O3 = nFe2O3 = 0,1 mol

  BT(e) ta có nAl dư = 2nH2/3 = 0,1 mol

  ⇒ BTNT (Al) → nAl ban đầu = nAl dư + nAl2O3 = 0,3 mol

  Ta có nNaOH phản ứng = nAl tổng = 0,3 mol ⇒ VNaOH = 0,3 lít = 300 ml

   

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>