YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Nghiệm của phương trình \((2\sqrt[3]{x}+5)(2\sqrt[3]{x}-5)=-21\) là: 

  • A. \(1\)
  • B. \(-1\)
  • C. \(\pm 1\)
  • D. 0

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ta có: \((2\sqrt[3]{x}+5)(2\sqrt[3]{x}-5)=-21\)

  Đặt \(X=\sqrt[3]{x}\Rightarrow X^3=x\)

  pt đã cho: \(4X^2-25=-21\Leftrightarrow 4X^2=4\)

  \(X=\pm 1\Rightarrow x=\pm 1\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 182

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF