ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một cặp alen Aa dài 0,306 micromet. Alen A có 2400 liên kết hiđrô; alen a có 2300 liên kết hiđrô. Do đột biến lệch bội đã xuất hiện thể ba (2n+1) có số nuclêôtit của các gen trên là T = 1000 và G = 1700. Kiểu gen của thể lệch bội trên là

  • A. AAA
  • B. AAa
  • C. aaa
  • D. Aaa

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hai gen này có chiều dài bằng nhau và bằng 0,306 micromet –tổng số nucleotit bằng nhau và bằng

  \(N = \frac{{2L}}{{3,4}} = 1800\)

  Xét gen A: \(\left\{ \begin{array}{l} 2A + 2G = 1800\\ 2A + 3G = 2400 \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} A = T = 300\\ G = X = 600 \end{array} \right.\)

  Xét gen a: \(\left\{ \begin{array}{l} 2A + 2G = 1800\\ 2A + 3G = 2400 \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} A = T = 300\\ G = X = 600 \end{array} \right.\)

  Thể ba này có 1000T, 1700G – Kiểu gen của thể ba là AAa

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 64370

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON