YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Một biến trở Rb có giá trị lớn nhất là 30Ω được mắc với hai điện trở R1=15Ω và R2=10Ω thành mạch có sơ đồ như hình 10.5 , trong đó hiệu điện thế không đổi U=4,5V. Hỏi khi điều chỉnh biến trở thì cường độ dòng điện chạy qua điện trở R1 có giá trị lớn nhất Imax và nhỏ nhất Imin là bao nhiêu?

  • A. 0,1A
  • B. 0,2A
  • C. 0,3A
  • D. 0,4A

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Điện trở R2 và Rb:

  \(\begin{array}{l} \frac{1}{{{R_{2b}}}} = \frac{1}{{{R_2}}} + \frac{1}{{{R_b}}} = \frac{1}{{10}} + \frac{1}{{30}}\\ \Rightarrow {R_{2b}} = 7,5\Omega \end{array}\)

  Điện trở tương đương toàn mạch:

  R = R1 +R2b = 15 + 7,5 = 22,5 Ω

  Cường độ dòng điện nhỏ nhất :

  \({I_{\min }} = \frac{U}{{{R_{t{\rm{d}}}}}} = \frac{{4,5}}{{22,5}} = 0,2{\rm{A}}\)

  Cường độ dòng điện lớn nhất : Imax → Rb rất nhỏ (Rb = 0) 

  \({I_{\max }} = {I_1} = \frac{U}{{{R_1}}} = \frac{{4,5}}{{15}} = 0,3A\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA