• Câu hỏi:

  Mạch RLC mắc nối tiếp có \(R = 100\sqrt{3}\Omega\), cuộn cảm thuần có L = \(\frac{1}{\pi}\) H và tụ C = \(\frac{10^{-4}}{2\pi}\) F. Biểu thức uRL = 200cos100πt (V). Biểu thức hiệu điện thế uAB?

  • A. \(u=100\sqrt{2}cos(100\pi t)V\)
  • B. \(u=200cos(100\pi t-\frac{\pi }{3})V\)
  • C. \(u=200cos(100\pi t)V\)
  • D. \(u=100\sqrt{2}cos(100\pi t-\frac{\pi }{3})V\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  \(R=100\sqrt{3}, L=\frac{1}{\pi }H,C=\frac{10^{-4}}{2\pi }\)

  \(R_{RL}=200cos100\pi t(V)\Rightarrow \left\{\begin{matrix} Z_{L}=100\Omega \\ Z_{C}=200\Omega \end{matrix}\right.\)

  \(\frac{U_{oRL}<\varphi _{U_{RL}}}{R+Z_{L}i}.\begin{bmatrix} R+(Z_{L}-Z_{C})i \end{bmatrix}=U_{0}<\varphi _{u}\)

  \(\Rightarrow \frac{200}{100\sqrt{3}+100i}.(100\sqrt{3}-100i)=200<-\frac{\pi }{3}\)

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC