YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Khi cho 100g hợp kim gồm có Fe, Cr và Al tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 6,72 lít khí. Lấy phần không tan cho tác dụng với dung dịch HCl dư (không có không khí) thu được 38,08 lít khí. Các thể tích khí đo ở đkc. Xác định % khối lượng của Cr trong hợp kim.

  • A. 13,2%
  • B. 12%
  • C. 7,8%
  • D. 6%

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Với NaOH dư: Chỉ có Al phản ứng

  Al → 3/2H2

  ⇒ \(n_{Al} = \frac{2}{3}n_{H_{2}} = \frac{2}{3}.\frac{6,72}{22,4}=0,2(mol)\).

  \(\% Al = \frac{{0,2.27}}{{100}}.100 = 5,4\%\)

  Phần không tan + dd HCl

  Fe  +  2HCl → FeCl2  +  H2­

   a→                               a

  Cr  +  2HCl → CrCl2  +  H2­

   b→                               b

  \(\Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} 56{\rm{a}} + 52b = 94,6\\ a + b = \frac{{38,08}}{{22,4}} \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} a = 1,55\\ b = 0,15 \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \% Fe = 86,8\% \\ \% Cr = 7,8\% \end{array} \right.\)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA