AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Kết quả thí nghiệm của các chất X; Y; Z với các thuốc thử được ghi ở bảng sau:

  Chất  Thuốc thử Hiện tượng
  X Dung dịch I2  Có màu xanh tím
  Y Dung dịch AgNO3 trong NH3  Tạo kết tủa Ag
  Z Nước brom  Bị nhạt màu dần

  Các chất X; Y; Z lần lượt là:

  • A. etyl fomat; tinh bột; fructozo. 
  • B. glucozo; etyl fomat; tinh bột.
  • C. tinh bột; etyl fomat; fructozo 
  • D. tinh bột; glucozo; etyl fomat.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>