AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hợp chất hữu cơ X đa chức có công thức phân tử C9H14O6. Thực hiện phản ứng xà phòng hóa hoàn toàn X sản phẩm thu được là hỗn hợp 2 muối của 2 axit hữu cơ đơn chức (trong đó có 1 axit có mạch cacbon phân nhánh) và hợp chất hữu cơ đa chức Y. Đem 13,08 gam X tham gia phản ứng tráng bạc thì khối lượng Ag lớn nhất thu được là

  • A. 27,0 gam. 
  • B. 12,96 gam. 
  • C. 25,92 gam. 
  • D. 6,48 gam.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  X là este no, ba chức, mạch hở. Gốc ancol ít nhất 3C, phần gốc axit có nhánh ít nhất 4C → Không thể có 2 gốc axit loại này.

  Số C = 9 nên X có 2 gốc axit HCOO-:

  (CH3)2CH-COO-C3H5(OOC-H)2

  → nAg = 4nX = 0,24 mol ( 25,92 gam)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>