YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Hãy chỉ ra hình chiếu đứng của vật thể sau:

  • A.
  • B.
  • C.
  • D.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON