AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Giả sử năng lượng đồng hoá của các sinh vật dị dưỡng trong một chuỗi thức ăn như sau:

  Sinh vật tiêu thụ bậc 1: 1 500 000 Kcal.

  Sinh vật tiêu thụ bậc 2: 180 000 Kcal.

  Sinh vật tiêu thụ bậc 3: 18 000 Kcal.

  Sinh vật tiêu thụ bậc 4: 1 620 Kcal.

  Hiệu suất sinh thái giữa bậc dinh dưỡng cấp 3 với bậc dinh dưỡng cấp 2 và giữa bậc dinh dưỡng cấp 4 với bậc dinh dưỡng cấp 3 trong chuỗi thức ăn trên lần lượt là: 

  • A. 10% và 9%
  • B. 12% và 10%
  • C. 9% và 10%
  • D. 10% và 12%

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Bậc dinh dưỡng cấp 3 là sinh vật tiêu thụ bậc 2, bậc dinh dưỡng cấp 2 là sinh vật tiêu thụ bậc 1:

  Hiệu suất giữa bậc dinh dưỡng cấp 3 và cấp 2 = 180 000/1 500 000 = 12%

  Hiệu suất giữa bậc dinh dưỡng cấp 4 và cấp 3 là: 18 000/180 000 = 10%

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>