YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Trong một chuỗi thức ăn của một hệ sinh thái gồm có: Cỏ → châu chấu → cá rô.

  Nếu tổng năng lượng của cỏ là 7,6.108kcal; tổng năng lượng của châu chấu là 1,4.107kcal; tổng năng lượng của cá rô là 0,9.106kcal. Hiệu suất sinh thái của cá rô và của châu chấu lần lượt là 

  • A. 1,8% và 6,4%.
  • B. 6,4% và 1,8%. 
  • C. 4,1% và 4,1%.  
  • D. 4,1% và 4,6%.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hiệu suất sinh thái bằng tỷ lệ phần trăm chuyển hóa năng lượng giữa các bậc dinh dưỡng.
  - Hiệu suất sinh thái của châu chấu: \(H = \frac{{1,{{4.10}^7}}}{{7,{{6.10}^8}}}.100\% = 1,8\% \)
  - Hiệu suất sinh thái của cá rô: \(H = \frac{{0,{{9.10}^6}}}{{1,{{4.10}^7}}}.100\% = 6,43\% \)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 139688

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Sinh thái học

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON