• Câu hỏi:

  Giả sử chỉ có 1 noãn bào bậc 1 chứa 3 cặp NST AaBbCc giảm phân sẽ cho ra mấy loại trứng? Hãy chọn câu trả lời đúng:

  • A. 1 loại trứng
  • B. 4 loại trứng 
  • C. 2 loại trứng
  • D. 8 loại trứng 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án a: 1 tế bào sinh trứng chỉ cho ra 1 trứng và 3 thể cực, trứng đó là một trong những loại trứng sau: ABC, ABc, AbC, Abc, aBC, aBc, abC, abc

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC