YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Dung dịch X chứa 0,15 mol H2SO4 và 0,1 mol Al2(SO4)3. Cho V ml dung dịch NaOH 1M vào dung dịch X, thu được m gam kết tủa. Thêm tiếp 450 ml dung dịch NaOH 1M vào, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 0,5m gam kết tủa. Giá trị của 1 V là:

  • A. 550,0 ml     
  • B. 500,0 ml        
  • C. 600,0 ml           
  • D. 450,0 ml

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  X  \(\left\{ \begin{array}{l} {H_2}S{O_4}0,15{\rm{ }}mol\\ A{l_2}{\left( {S{O_4}} \right)_3}0,1{\rm{ }}mol \end{array} \right.{\rm{ }}m\left( g \right) \downarrow 0,5m\left( g \right) \downarrow \)

  Ta thấy sau khi cho thêm 0,45 mol NaOH thì khối lượng kết tủa thu được ít hơn so với lượng kết tủa thu được ban đầu nên khi cho 0,45 mol vào thì đã xảy ra quá trình

  \(Al{\left( {OH} \right)_3} \downarrow + O{H^ - } \to Al{O_2}^ - + 2{H_2}O\)

  Số mol OHdùng để tạo m(g) kết tủa là : V1– 0,15.2 = V1 - 0,3 (mol)

  Số mol OH dùng để tạo 0,5m(g) kết tủa là : V1+ 0,45 – 0,15.2 = V1 +0,15 (mol)

  \( {\rm{ }}{n_{A{l^{3 + }}}} = 0,2{\rm{ }}mol{\rm{ }}..ne n..{\rm{ }}{n_{Al{{\left( {OH} \right)}_3}max}} = 0,2{\rm{ }}mol\)

  →Để hòa tan hết toàn bộ lượng Al(OH)3 cần 0,2 mol OH Nên khi cho thêm 0,45 mol NaOH vào m(g) kết tủa, để vẫn thu được 0,5m(g) kết tủa thì ở lần đầu tiên, lượng kết tủa chưa bị hòa tan một phần

  Ta có : Al3+ + 3OH → Al(OH)3 ↓ (1)

              0,2      0,6                 0,2

            Al(OH)3 ↓                +        OH

    0,2- (V1 + 0,15 − 0,6)              (V1 + 0,15 − 0,6)

  → AlO2- + 2H2O (2)

   → 6[0,2− (V1 + 0,15 −0,6)] = V1 − 0,3  → V1 = 0,6

  \(\left\{ \begin{array}{l} m{\rm{ }} = 78.{\rm{ }}\frac{{{n_{O{H^ - }}}}}{3} = 78.{\rm{ }}\frac{{{V_1}{\rm{ }} - 0,3}}{3}\\ 0,5m{\rm{ }} = {\rm{ }}78.\left[ {0,2 - \left( {{V_1} + 0,15 - 0,6} \right)} \right]{\rm{ }} \end{array} \right.\) → 6[0,2− (V1 + 0,15 −0,6)] = V1 − 0,3  → V1 = 0,6

  Vậy V1= 600 ml.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 83746

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON