• Câu hỏi:

  Đốt cháy hoàn toàn m gam photpho trong oxi dư. Cho toàn bộ sản phẩm tạo thành vào 500 ml dung dịch chứa hỗn hợp NaOH 0,1M và KOH 0,2M đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch sau phản ứng, làm khô các chất thu được 9,448 gam chất rắn khan. Giá trị của m là

  • A. 1,426.
  • B. 1,085.
  • C. 1,302.
  • D. 1,395.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Phương pháp: Gọi công thức chung 2 bazo là MOH (M = 101/3) với nMOH = 0,15

  - Giả sử tạo các muối

  + Nếu chỉ tạo muối dạng MH2PO4

  + Nếu chỉ tạo muối dạng M2HPO4:

  + Nếu chỉ tạo muối M3PO4:

  Để biết được hỗn hợp rắn gồm những chất nào, bảo toàn nguyên tố, bảo toàn khối lượng muối => đáp án

  Hướng dẫn giải:

  NaOH: 0,05

  KOH: 0,1

  Gọi công thức chung 2 bazo là MOH (M=101/3) với nMOH=0,15

  - Nếu chỉ tạo muối dạng MH2PO4: \({n_{M{H_2}P{O_4}}} = 0,15\,mol \Rightarrow {m_{M{H_2}P{O_4}}} = 0,15.\left( {\frac{{101}}{3} + 2 + 31 + 64} \right) = 19,6\,gam\)

  - Nếu chỉ tạo muối dạng M2HPO4:

  \({n_{{M_2}HP{O_4}}} = \frac{{{n_{MOH}}}}{2} = 0,075\,mol \Rightarrow {m_{{M_2}HP{O_4}}} = 0,075.\left( {\frac{{101}}{3}.2 + 1 + 31 + 64} \right) = 12,25\,gam\)

  - Nếu chỉ tạo muối dạng M3PO4:

  \({n_{{M_3}HP{O_4}}} = \frac{{{n_{MOH}}}}{3} = 0,05\,mol \Rightarrow {m_{{M_3}HP{O_4}}} = 0,05.\left( {\frac{{101}}{3}.3 + 31 + 64} \right) = 9,8\,gam\)

  Ta thấy mmuối < 9,8 gam => MOH dư, H3PO4 hết

  Giả sử chất rắn gồm: \(\left\{ \begin{array}{l}
  {M_3}P{O_4}:x\\
  MOH:y
  \end{array} \right. \to \left\{ \begin{array}{l}
  BTNT\,M:\,\,3x + y = 0,15\\
  {m_{muoi}} = \left( {3.\frac{{101}}{3} + 31 + 64} \right)x + \left( {\frac{{101}}{3} + 17} \right)y = 9,448
  \end{array} \right.\)

  \(\to x = 0,042\,mol \to {n_P} = {n_{{M_3}P{O_4}}}\left( {BTNT:P} \right) = 0,042\,mol\) 

  \(\to m = 1,302\,gam\)

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC