ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hỗn hợp X gồm 1 mol amin no, mạch hở A và 2 mol amino axit no, mạch hở B tác dụng vừa đủ với 4 mol HCl hoặc 4 mol NaOH. Nếu đốt cháy một phần hỗn hợp X (nặng a gam) cần vừa đủ 38,976 lít O2 (đktc) thu được 5,376 lít khí N2 (đktc). Mặt khác, cho a gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HCl dư, sau phản ứng thu được m gam muối. Giá trị của m là

  • A. 70.
  • B. 60.
  • C. 40.
  • D. 50.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Phương pháp:

  - Biện luận : 1mol amin no, 2 mol amino axit no tác dụng vừa đủ với 4 mol HCl hoặc 4 mol NaOH nên amin có 2-NH2; amino axit có 2 –COOH và 1 –NH2

  - Giả sử trong a gam hỗn hợp X:

  A: \({C_n}{H_{2n + 4}}{N_2}\left( {a\,\,mol} \right)\)

  B: \({C_m}{H_{2m - 1}}{O_4}N\left( {b\,\,mol} \right)\)

  Dựa vào định luật BTNT N và tỉ lệ mol => số mol từng chất

  - Viết phương trình đốt cháy tìm được mối liên hệ giữa n và m:

  - Ta có: \(a = 1,68\left( {n + 2m} \right) + 22,32\). BTKL: mmuối = a +mHCl

  Hướng dẫn giải:

  1 mol amin no, 2 mol amino axit no tác dụng vừa đủ với 4 mol HCl hoặc 4 mol NaOH nên amin có 2 –NH2; amino axit có 2 –COOH và 1 –NH2

  Giả sử trong a gam hỗn hợp X:

  A: CnH2n+4N2 (a mol)

  B: CmH2m-1O4N (b mol)

  \(\left\{ \begin{array}{l}
  BTNT\,N:2a + b = 2n{N_2} = 0,48\,mol\\
  \frac{a}{b} = \frac{1}{2}
  \end{array} \right. \to \left\{ \begin{array}{l}
  a = 0,12\\
  b = 0,48
  \end{array} \right.\)

  \({C_n}{H_{2n + 4}}{N_2} + \frac{{3n + 2}}{2}{O_2} \to nC{O_2} + \left( {n + 2} \right){H_2}O + {N_2}\)

  \(\begin{array}{l}
  {C_n}{H_{2n + 4}}{N_2} + \frac{{3n + 2}}{2}{O_2} \to nC{O_2} + \left( {n + 2} \right){H_2}O + {N_2}\\
  0,12 &  & 0,12.\frac{{3n + 2}}{2}
  \end{array}\)

  \(\begin{array}{l}
  {C_m}{H_{2m - 1}}{O_4}N\,\, + \,\,\frac{{3m - 4,5}}{2}{O_2} \to mC{O_2}\, + \,\left( {m - 0,5} \right){H_2}O + 0,5{N_2}\\
  0,24 &  & 0,24.\frac{{3m - 4,5}}{2}
  \end{array}\)

  \(\Rightarrow 0,12.\frac{{3n + 2}}{2} + 0,24.\frac{{3m - 4,5}}{2} = 1,74\)

  \( \Rightarrow n + 2m = 12\)

  Ta có: \(a = 0,12\left( {14n + 32} \right) + 0,24\left( {14m + 77} \right)\)

              \(= 1,68\left( {n + 2m} \right) + 22,32 = 1,68.12 + 22,32 = 42,48g\)

  \({n_{HCl}} = 2{n_A} + {n_B} = 0,12.2 + 0,24 = 0,48\,mol\)

  \({m_{muoi}} = a + {m_{HCl}} = 42,48 + 0,48.36,5 = 60g\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 26303

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON