• Câu hỏi:

  Đặt điện áp xoay chiều \(u = {U_0}cos\left( {\omega t + \varphi } \right)\) vào  hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở  \(R = 24{\rm{ }}\Omega ,\) tụ  điện và cuộn cảm thuần mắc nối tiếp  (hình  H1) Ban đầu  khóa K đóng, sau đó khóa K mở. Hình H2 là  đồ thị biểu diễn sự  phụ thuộc của cường  độ dòng  điện i trong  đoạn mạch vào thời gian t. Giá trị  của U0 gần nhất với giá trị nào sau đây?

  • A. 170V 
  • B. 212V 
  • C. 127V
  • D. 255V

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  \(\begin{array}{l}
  \frac{{U_0^2}}{{{3^2}}} = R_0^2 + Z_L^2 \Rightarrow Z_L^2 = \frac{{U_0^2}}{{{3^2}}} - 5,76\\
  \frac{{U_0^2}}{{{4^2}}} = R_0^2 + {\left( {Z_L^{} - {Z_C}} \right)^2} \Rightarrow {\left( {Z_L^{} - {Z_C}} \right)^2} = \frac{{U_0^2}}{{{4^2}}} - 5,76\\
  R_0^2 = {Z_L}\left( {{Z_L} - {Z_C}} \right) \Rightarrow \frac{{R_0^3}}{{Z_0^2}} = \frac{{{Z_L} - {Z_C}}}{{{Z_L}}} \Rightarrow \frac{{\frac{{U_0^2}}{{{4^2}}} - 5,76}}{{\frac{{U_0^2}}{{{3^2}}} - 5,76}} = {\left( {\frac{{{R^2}}}{{Z_L^2}}} \right)^2}\\
   \Rightarrow \left( {\frac{{U_0^2}}{{{4^2}}} - 5,76} \right)\left( {\frac{{U_0^2}}{{{3^2}}} - 5,76} \right) = {R^4}\left( {\frac{{U_0^2}}{{{3^2}}} - 5,76} \right) \Rightarrow \left( {\frac{{U_0^2}}{{{4^2}}} - 5,76} \right)\left( {\frac{{U_0^2}}{{{3^2}}} - 5,76} \right) = {R^4}\\
   \Rightarrow \frac{{U_0^4}}{{{3^2}{{.4}^2}}} - 5,76\left( {\frac{{U_0^2}}{{{3^2}}} + \frac{{U_0^2}}{{{4^2}}}} \right) = 0 \Rightarrow {U_0} = R\sqrt {{3^2} + {4^2}}  = 120V
  \end{array}\)

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC