RANDOM
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm nào sau dây không cỏ ơ hô hấp tế bào? 

  • A. Phân giải chất hữu cơ đến sản phẩm cuối cùng là CO2 và H2O.
  • B. Ọuá trình phân giải tạo ra nhiều sản phắm trung gian.
  • C. Toàn bộ năng lượng được giải phóng dưới dạng nhiệt. 
  • D. Phần lớn năng lượng giải phóng ra dược tích luỹ trong ATP.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hô hấp tế bào là quá trình chuyển hoá năng lượng diễn ra trong mọi tế bào sống, trong đó các chất hữu cơ bị phân giải thành nhiều sản phẩm trung gian rồi cuối cùng đến CO2 và H2O, đồng thời giải phóng năng lượng cho mọi hoạt động của tế bào là ATP; một phần năng lương dươc giải phóng dưới dạng nhiệt.

  —► Đáp án C.

  RANDOM

Mã câu hỏi: 139894

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1