YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Công suất điện cho biết?

  • A. Khả năng thực hiện công của dòng điện.  
  • B. Năng lượng của dòng điện.
  • C.  Lượng điện năng sử dụng trong một đơn vị thời gian.
  • D.  Mức độ mạnh, yếu của dòng điện.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Công suất điện cho biết Lượng điện năng sử dụng trong một đơn vị thời gian.

  ATNETWORK

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON