AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Mắc nối tiếp 2 bóng đèn cùng loại có ghi 220V-100W vào hiệu điện thế 220V. Tính công suất của đoạn mạch nối tiếp này  

  • A. 75W
  • B. 60W
  • C. 50W
  • D. 100W

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Điện trở của đèn là: 

   \(R = \frac{{{U^2}}}{\wp } = \frac{{{{220}^2}}}{{100}} = 484{\rm{\Omega }}\)

  Khi hai đèn mắc nối tiếp, cường độ dòng điện chạy qua mỗi đèn là:

   \(I = \frac{U}{{{R_{t{\rm{d}}}}}} = \frac{U}{{2{\rm{R}}}} = \frac{{220}}{{2.484}} = 0,227{\rm{A}}\)

  Công suất của đoanh mạch nối tiếp là:

  đm = UI = 220.0,227 ≈ 50W

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>