AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho một cấp số cộng \(({u_n})\) có \({u_1} = 1\) và tổng 100 số hạng đầu bằng \(24850\). Tính  \(S = \frac{1}{{u_1^{}{u_2}}} + \frac{1}{{{u_2}{u_3}}} + ... + \frac{1}{{{u_{49}}{u_{50}}}}\)

  • A. \(S = \frac{9}{{246}}\)
  • B. \(S = \frac{4}{{23}}\)
  • C. \(S = 123\)
  • D. \(S = \frac{{49}}{{246}}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Gọi \(d\) là công sai của cấp số đã cho

  Ta có: \({S_{100}} = 50\left( {2{u_1} + 99d} \right) = 24850 \Rightarrow d = \frac{{497 - 2{u_1}}}{{99}} = 5\)

  \( \Rightarrow 5S = \frac{5}{{{u_1}{u_2}}} + \frac{5}{{{u_2}{u_3}}} + ... + \frac{5}{{{u_{49}}{u_{50}}}}\)

            \( = \frac{{{u_2} - {u_1}}}{{{u_1}{u_2}}} + \frac{{{u_3} - {u_2}}}{{{u_2}{u_3}}} + ... + \frac{{{u_{50}} - {u_{49}}}}{{{u_{49}}{u_{50}}}}\)

           \( = \frac{1}{{{u_1}}} - \frac{1}{{{u_2}}} + \frac{1}{{{u_2}}} - \frac{1}{{{u_3}}} + ... + \frac{1}{{{u_{48}}}} - \frac{1}{{{u_{49}}}} + \frac{1}{{{u_{49}}}} - \frac{1}{{{u_{50}}}}\)

          \( = \frac{1}{{{u_1}}} - \frac{1}{{{u_{50}}}} = \frac{1}{{{u_1}}} - \frac{1}{{{u_1} + 49d}} = \frac{{245}}{{246}}\)

  \( \Rightarrow S = \frac{{49}}{{246}}\).

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>