YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho hệ bất phương trình \(\left\{ \begin{array}{l}
  {x^2} - x - 2 < 0\\
  \frac{{\left| {x - 1} \right| - 1}}{{{x^4} - {x^2}}} \ge 0
  \end{array} \right.\). Tập nghiệm của hệ bất phương trình là:

  • A. (-1;2)
  • B. [0;2)
  • C. [-1;4]
  • D. [0;1)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON