YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho hệ bất phương trình \(\left\{ \begin{array}{l}
  \frac{{(x - 3)(x + 2)}}{{{x^2} - 1}} < 1\\
  \left| {\frac{{x + 4}}{{x - 1}}} \right| \ge 2x + 2
  \end{array} \right.\).Tập nghiệm của hệ bất phương trình là:

  • A. [1;2]
  • B. (-1;2]
  • C. \(( - 5; - 2) \cup (1;2]\)
  • D. (-5;2]

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON