AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho các phản ứng sau:

  a) FeO + HNO3 (đặc, nóng) →

  b) FeS + H2SO4 (đặc, nóng) →

  c) Al2O3 + HNO3 (đặc, nóng) →

  d) Cu + dung dịch FeCl3

  e) CH3CHO + H2

  f) glucozơ + AgNO3 (hoặc Ag2O) trong dd NH3

  g) C2H4 + Br2

  h) glixerol (glixerin) + Cu(OH)2

  Dãy gồm các phản ứng đều thuộc loại phản ứng oxi hóa - khử là: 

  • A. a, b, c, d, e, h. 
  • B. a, b, c, d, e, g. 
  • C. a, b, d, e, f, g. 
  • D. a, b, d, e, f, h. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>