AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho các đa thức:

  f(x) = 3x2 – 2x – x4 – 2x2 – 4x4 + 6 và g(x) = – x3 – 5x4 + 2x2+ 2x3 – 3 + x2

  a) Thu gọn và sắp xếp các đa thức trên theo luỹ thừa giảm dần của biến.

  b) Tính f(x) + g(x) và f(x) – g(x).

  c) Chứng tỏ rằng x = 1 là nghiệm của đa thức f(x)?

  Lời giải tham khảo:

  a) f(x) = – 5x4 + x– 2x + 6; g(x) = – 5x4 + 2x+ 3x2  – 3

  b) f(x) + g(x) = - 10x4 + 2x3 + 4x2 - 2x + 3

  f(x) - g(x) = - 2x3 - 2x2 - 2x + 9

  c) Thay x = 1 vào đa thức f(x) = x2 - 2x - 5x4 + 6

  Ta được f(1) = 1– 2.1 – 5.14 + 6 = 0

  Vậy x = 1 là nghiệm của đa thức f(x)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA